Smlouva o zřízení členství

I. Vysvětlení pojmů a zúčastněné strany

Spolek: CK CESTOVATELSKY KLUB  z.s.; ID datové schránky: 3e722et

IČ: 07975562; Doručovací adresa: Komenského 1361, 511 01 Turnov; Předseda: Samuel Veselý; tel.: +420 777 640 202; email: rent@pujcovna-turnov.cz (dále jen „Spolek“ nebo „Zpracovatel“)

 

Člen (režim půjčovna): smí občasně využít spolkový majetek, není oprávněn hospodařit, rozhodovat o nebo opravovat členský majetek. Není oprávněn se podílet na vedení spolku. Členem se stává každý, kdo uzavře tuto zkrácenou členskou smlouvu (dále jen „Člen“).

 

Portál: webové stránky www.pujcovna-turnov.cz nebo www.cestovatelskyklub.cz informují Členy o podmínkách zápůjček spolkového majetku (dále jen „Portál“).

 

Členská sekce: zprovozní-li spolek členskou sekci, může se Člen kdykoliv přihlásit na svůj účet a tam aktualizovat poskytnutá data a kontaktní údaje, případně povolit/zakázat příjem informačních zpráv, zrušit členství (dále jen „Členská sekce“).

 

Podmínky: upravují vztah mezi Spolkem a Členy. Pamatují na ostatní ujednání, které se nevložilo do Stanov spolku nebo Členské smlouvy (Dále jen „Podmínky“).


Smluvní strany: rozumí se Člen a Spolek.

 

II. Předmět smlouvy

1.       Vyplní-li zájemce registrační formulář, má se za to, že zájemce má zájem o zřízení členství v režimu půjčovna a možnost si v budoucnu zapůjčit spolkový majetek. Zájemce žádá Spolek o zřízení Členství, zpracování osobních údajů, zařazení do databáze Členů. Členství se uzavírá na dobu neurčitou.

2.       Spolek má právo sdělovat Členovi informace související s jeho členstvím.

 

III. Práva a povinnosti Smluvních stran

3.       Člen prohlašuje, že všechny údaje jím uvedené v registračním formuláři jsou pravdivé a popisují pouze jeho osobně. Spolek neodpovídá za újmu způsobenou tím, že Člen uvede nepravdivé nebo zkreslující údaje.

4.       Po dobu platnosti členství smí Člen při splnění předem stanovených podmínek si na dobu určitou vypůjčit spolkový majetek.

5.       Člen je povinen se dostavit na místo výdeje nebo přebrání rezervovaného předmětu v provozních hodinách (čase uvedeném na Portále) nebo v čase domluveném. Zruší-li Člen objednávku mimo lhůtu k tomu stanovenou, má Spolek právo si účtovat pokutu za nedodržení rezervačních podmínek a to až do výše nájemného.

6.       Člen není oprávněn předat, prodat, pronajmout svůj Členský profil nebo přístupové údaje jiné osobě.

7.       Smluvní strany se dohodly na dodržování Stanov spolku, této smlouvy, všech vydaných a platných směrnic.

8.       Jakékoliv benefity či výhody nejsou ze strany Člena nárokovatelné.

 

IV. Komunikační kanály

1.       Smluvní strany ujednaly tyto komunikační kanály: zpráva elektronické komunikace, telefonní hovor.

2.       Člen má právo povolit nebo zakázat příjem zpráv od Spolku vyjma případů, které se týkají:

a.       členství,

b.       rezervací.

 

V. Platební metody

1.       Člen zasílá platby těmito způsoby:

a.       bezhotovostním bankovním převodem na účet v měně CZK: 89808080/2010  Fio banka,

b.       hotově,

c.       vložením hotovosti na účet Spolku na jedné z kamenných poboček Fio banky.

2.       Člen je povinen platbu řádně označit variabilním symbolem, vždy dle pokynů dané objednávky.

3.       Jestliže Člen provádí platbu ze zahraničí či v jiné měně než v českých korunách, pak za služby hradí převedením peněžních prostředků na účet s následujícími údaji: Fio banka, a.s., IČ: 61858374; V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic

Mezinárodní formát bankovního spojení IBAN: CZ4020100000000089808080 , SWIFT/BIC: FIOBBCZPPXXX

4.       Spolek není plátce DPH, vystavuje stvrzenky/účetní doklady na přijaté platby.

 

VI. Osobní údaje

1.       Vyplněním registračního formuláře dává Člen Spolku souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu trvání členství a ve výpovědní lhůtě.

2.       Zpracovatel je povinen zacházet s daty Člena dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Za zpracování osobních údajů je považováno zaznamenání, vyhledání, nahlédnutí, přizpůsobení nebo pozměnění, vložení, uspořádání, strukturování, použití, shromáždění, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení nebo zkombinování, profilování, omezení, vymazání nebo zničení uvedených dat. Člen bere na vědomí, že některé jeho údaje budou poskytnuty smluvním zástupcům Spolku, zejména členům Výboru, zaměstnancům, administrativním a organizačním pracovníkům.

3.       Pokud se Člen rozhodne zrušit své členství, souhlasí s tím, že budou vymazány jeho osobní údaje a ztratí přístup do Členské sekce či jiné benefity. Tento krok nelze vrátit zpět. Spolek je oprávněn si ponechat osobní údaje takových Členů, kteří mají vůči Spolku pohledávku, to z důvodu vymáhání takové pohledávky.

4.       Má-li Člen pochybnost ohledně oprávněnosti zpracovávání osobních údajů, může omezit jejich zpracování do doby, než se věc vyřídí. Požadavek s odůvodněním zasílejte na email < ou@pujcovna-turnov.cz >. Prokáže-li se neoprávněnost zpracování, vyvine Zpracovatel maximální úsilí k provedení nápravy. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. Je-li Člen nespokojen s jednáním Zpracovatele, má právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7; Email: posta@uoou.cz ; Datová schránka: qkbaa2n

5.       Člen souhlasí s tím, aby Spolek využil analytických programů k vyhodnocení chování Členů na Portále.


VII. Odstoupení od smlouvy

1.       Člen má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od této smlouvy podle čl. II, a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo k uzavření této smlouvy.

2.       Oznámení o odstoupení může Člen zaslat jak na adresu elektronické pošty, tak na doručovací adresu Spolku, uvedenou v záhlaví. Člen může použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: CK CESTOVATELSKY KLUB z.s.; Komenského 1361, 511 01 Turnov

Tělo zprávy: Oznamuji, že odstupuji od členské smlouvy v režimu půjčovna. Tímto vystupuji ze spolku.

E-mailová adresa:                ; Mobilní tel.:                 

3.      Smlouva je ukončena dnem, kdy Spolek obdrží oznámení o odstoupení.


VIII. Závěrečné ujednání

1.       Obě Smluvní strany mohou kdykoli vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu. Smluvní strany ujednaly měsíční výpovědní lhůtu, jež začíná běžet prvního dne následujícího měsíce.

2.       Smluvní strany si ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NObčZ“) ujednali, že Spolek má právo tuto smlouvu, směrnice a podmínky přiměřeně změnit i bez předchozího souhlasu Člena. Spolek má právo změnit kterékoliv ustanovení této smlouvy, Stanov spolku, směrnic nebo podmínek. Spolek oznámí Členovi budoucí znění nové členské smlouvy nebo Stanov spolku zprávou odeslanou na adresu elektronické pošty, kterou Člen poskytl. V případě, že Člen nesouhlasí se změnou smlouvy nebo jiných podmínek, pak může do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení zprávy o takové změně smlouvu vypovědět.

3.       Spolek je povinen informovat Člena o změně své doručovací poštovní adresy nebo adresy elektronické pošty do 30 dní ode dne, kdy této změně došlo, zveřejněním na Portále. Spolek není povinen informovat Člena o změnách vnitřních směrnic, stanov nebo podmínek pro budoucí zápůjčky emailem či SMS. 

4.       Zpráva elektronické pošty se považuje za doručenou třetí den po jejím řádném odeslání.

5.       Smlouva, práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi Smluvními stranami se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze smlouvy obsahují mezinárodní prvek. Člen souhlasí s tím, že se smluvní vztah řídí českým právem i v případě, kdy se bydliště nebo sídlo Člena nachází mimo území České republiky. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení Smlouvy nebo podmínek zápůjčky nemá vliv na platnost či účinnost jiných domluv Smluvních stran nebo ostatních ustanovení jako celku. Tyto podmínky se přiměřeně použijí i pro ústní objednávky, které nebyly zdokumentovány písemně, nebo nelze komunikaci doložit jiným prostředkem elektronické komunikace.

6.       Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k vyřešení případných nedorozumění nebo sporů dohodou. Spory, jež se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny soudy České republiky s tím, že místně příslušným orgánem je ten, v jehož blízkosti má Spolek svou doručovací adresu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v soudním rozhodnutí ve lhůtách v něm uvedených. 

7.       Člen podpisem Členské smlouvy automaticky odsouhlasuje veškeré ujednání a stvrzuje, že dostal možnost se seznámit s podmínkami a veškerými pravidly pro zápůjčku předmětů, zároveň jim rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

8.       V případě, že je některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně podmínek) lze pouze písemnou formou. Shodné ujednání se použije pro účely poskytování služeb podnikatelům a právnickým osobám.

9.       Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy zájemce o členství ve Spolku odešle osobní údaje Zpracovateli (elektronicky na dálku) nebo kdy ji podepíší obě Smluvní strany (osobně). Poslední aktualizace smlouvy 01.03.2023


CK CESTOVATELSKY KLUB z.s.  ©2023 všechna práva vyhrazena