BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zapůjčené předměty přepravujte v k tomu vhodném dopravním prostředku.

Ošetřete předměty před poškozením během transportu.

Před přepravováním předměty dostatečně zajistěte proti pohybu. Zabraňte, aby nedošlo k poškození zapůjčené věci, poškození dopravního prostředku, újmě na zdraví, atp.

Zapůjčené věci nenechávejte bez dozoru v dopravních prostředcích nebo prostorech, kam má přístup veřejnost nebo více osob.

Zapůjčené věci vždy zamykejte. Za předmět nájmu ručí a zodpovídá vypůjčitel, v případě vandalismu, ztráty či odcizení je vypůjčitel povinný půjčovně nahradit hodnotu věci nebo škodu, nebo náklady na uvedení věci do původního stavu.

Za hodnotu věci je považována buď cena při pořízení nebo aktuální cena, za kterou by půjčovna obstarala věc, vždy však ta vyšší z částek. 

Předměty nájmu využívejte vždy jen k tomu účelu, který povolila půjčovna, a zároveň je doporučen výrobcem, a zároveň je v souladu s běžnou praxí, dobrými mravy, společenskými pravidly, nejlepším svědomím.  

Vypůjčitel za předmět nájmu plně ručí i v případě, kdy s předmětem nájmu pracoval nebo jej využívala třetí osoba, v jejíž prospěch vypůjčitel věc vyzvedl.

Osoba, která hodlá využít předmět nájmu si ještě před zahájením činnosti či využívání věci důkladně prostuduje návod na obsluhu či pokyny pro bezpečné využívání věci, nehledě na to, zda půjčovna poskytla takový návod nebo si návod osoba obstará na internetu.

Převzetím předmětu nájmu od půjčovny vypůjčitel automaticky stvrzuje, že byl půjčovnou seznámen s tím, jak předmět nájmu používat, instrukcím rozumí a předmět nájmu bude obsluhovat/používat na vlastní odpovědnost a riziko.

Účinnost 02.09.2021