VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytovatele PUJCOVNA-TURNOV.cz

Poskytovatel si vyhrazuje právo začít připravovat předmět nájmu či vyvíjet jakékoliv činnosti až poté, co objednatel/zákazník řádně objedná služby a to prostřednictvím rezervačního formuláře. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo vydat/zapůjčit věc až poté, kdy zákazník složil v hotovosti kauci a to v plné výši, uvedené v popisu služby na webu. Zákazník je povinen uchovat doklad o složení kauce.

Poskytovatel si vyhrazuje právo vyplatit zpět celou nebo část kauce jen v případě, kdy zákazník Poskytovateli navrátil originál dokladu o složení kauce. 

Nájemné lze hradit bezhotovostně na účet Poskytovatele. Za uhrazení zálohy je považováno připsání prostředků na bankovní účet Poskytovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo nedodat Zákazníkovi takové služby, které u Poskytovatele předem řádně neobjednal.

Zákazník je povinen uhradit Poskytovateli vždy za reálné množství zapůjčených předmětů a za dobu, po kterou je držel u sebe, tedy do doby, do které je Poskytovateli vrátil.Zákazník je povinen uhradit Poskytovateli nájemné za dny, kdy nemohl Poskytovatel předmět nájmu půjčovat jiným zákazníkům, nehledě na příčině (poškození, navrácení ve stavu zašpiněném či nevhodném pro další zapůjčení). 

Poskytovatel je oprávněn zaslat Zákazníkovi výzvu k uhrazení nákladů spojených s uvedením předmětu nájmu do původního stavu (například vyčištění, oprava, vysušení atp), tuto výzvu může zaslat SMSkou, emailem nebo korespondenčně na doručovací či jinou Zákazníkem dodanou poštovní adresu, přičemž smluvní strany se dohodly na to, že zpráva se považuje za doručenou 1 dnem po termínu odeslání.Zákazník je povinen uhradit nárok Poskytovatele a provést platbu do 7 dní od přijetí výzvy. Zákazník souhlasí se smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,2% denně.


Poskytovatel si vyhrazuje právo strhnout z kauce složené Zákazníkem veškeré takové náklady které poslouží na:

Omezení odpovědnosti:

Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit kvalitu, rozsah nebo zcela nedodat služby v těchto případech:

Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či smluv jako celku. 

Tyto podmínky se přiměřeně použijí i  pro účely poskytování služeb podnikatelům. 

Účinnost 02.09.2021