Podmínky zpracování osobních údajů

I. Vysvětlení pojmů a zúčastněné strany

Zpracovatel osobních údajů: CK CESTOVATELSKY KLUB z.s., IČ: 07975562, veden ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 12201, sídlo Mírová 311, 471 27 Stráž pod Ralskem, ID datové schránky: 3e722et (dále jen „Poskytovatel“)
Doručovací adresa: CK CESTOVATELSKY KLUB z.s., Komenského 1361, 511 01 Turnov; e-mail: ou@pujcovna-turnov.cz , pracovní doba: pondělí čtvrtek 7:00 až 7:15 a pátek 7:00 až 7:15 (kromě státních svátků)

Subjekt údajů: Člen spolku (objednatel služby, vypůjčitel), osoba, ke které se vážou poskytnuté osobní údaje (dále jen „Vypůjčitel“)

Služby smí objednat i osoba, jež se nehodlá osobně účastnit akce, při které je využíván zapůjčený předmět. Objednatel může ale i nemusí být fyzicky přítomen, zatímco jiná osoba vypůjčenou věc používá.
Objednatelem může být například příbuzný, známý/zákonný zástupce nezletilé osoby, zaměstnavatel, kolega, pečovatel, vychovatel, učitel, ošetřovatel atd. Objednatel vždy předává Poskytovateli jen takové údaje o osobě pověřené využívat služby, které je oprávněn předat nebo ke kterým byl pověřen.

II. Účel poskytnutí osobních údajů

Pro dodání služeb uvedených na portále < www.pujcovna-turnov.cz > potřebuje Poskytovatel získat od Vypůjčitele některé osobní údaje. Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, je podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů. Neposkytne-li Vypůjčitel požadované údaje včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, není možné u Poskytovatele objednat a odebrat jakoukoli službu. Poskytovatel si vyhrazuje právo pověřit na zpracování Osobních údajů třetí stranu. Veškerá odpovědnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů leží na Zpracovateli.  


III. Typ osobních údajů

1.       Objednatel sděluje a dává souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:


2.       Objednatel smí při objednání služeb poskytnout Poskytovateli tyto informace o osobě, v jejíž prospěch služby objednává.


 


IV. Druh údajů a doba, po kterou jsou uchovávány

1.   Do 60. dní od dodání služby Zpracovatel vymaže/zcela zničí tyto údaje:

Výše uvedené údaje jsou poskytovány Poskytovateli za účelem dodání služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo sdílet tyto informace s jím pověřenými osobami, jako například zaměstnanci či smluvní výpomoc (dále jen „Pověřené osoby“). Poskytovatel má s Pověřenou osobou uzavřenou rámcovou smlouvu ohledně zacházení s osobními údaji Vypůjčitelů. Pověřená osoba obdrží některé z poskytnutých osobních údajů jen tehdy, jde-li o informaci, kterou by měla znát v souvislosti s dodáváním služeb. Pověřeným osobám jsou informace předávány proto, aby mohli zajistit pro Vypůjčitele vhodné vybavení, v souladu s požadavky zákazníka, například aby upravili nastavení, to vše také proto, aby se předcházelo škodě na zdraví či majetku.


2.   Zpracovatel může uchovávat níže uvedené údaje po dobu neurčitou s tím, že Subjekt údajů či Vypůjčitel může kdykoliv požádat o výmaz. Výmaz může být proveden buď okamžitě a to samotným Subjektem údajů či Vypůjčitelem, nebo o něj požádá Subjekt údajů Zpracovatele, v takovém případě má Zpracovatel lhůtu 30 dní na vyřízení žádosti.V. Práva subjektu osobních údajů

1.       Má-li Subjekt údajů pochybnost ohledně oprávněnosti dalšího zpracovávání osobních údajů Zpracovatelem, může „OMEZIT ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Uložené osobní údaje budou označené a bude omezené jejich další zpracování v budoucnu. Požadavek s odůvodněním zasílejte Zpracovateli.

2.       Subjekt údajů či Vypůjčitel může požádat o změnu údajů či výmaz Zpracovatele. Zpracovatel má lhůtu pro vyřízení žádosti 30 dní.

3.       Subjekt údajů či Vypůjčitel může kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolá-li Subjekt údajů či Vypůjčitel souhlas, dává tím souhlas s vymazáním veškerých osobních údajů.

4.      Subjekt údajů/Vypůjčitel může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou oznámí Zpracovateli. V takovém případě bude omezeno zpracování osobních údajů do doby, než se věc vyřídí. Lhůta pro vyřízení je 30 dní.

5.       Je-li Subjekt údajů nespokojen s jednáním Zpracovatele, má právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; Email: posta@uoou.cz ; Datová schránka: qkbaa2n


VI. Důvody zpracování údajů

1.   Neučiní-li Vypůjčitel/Subjekt údajů výmaz údajů, jež jsou uvedeny v článku IV, bod 2., má se za to, že si Vypůjčitel/Subjekt údajů přeje, aby Poskytovatel služeb uchoval jeho osobní údaje z důvodu rychlejšího obsloužení budoucích požadavků na zápůjčky s tím, že Vypůjčitel/Subjekt údajů předpokládá, že bude i v budoucnu opakovaně využívat služeb Poskytovatele a z toho jej také žádá, aby poskytnuté údaje uchovával pro případné budoucí využití. Vypůjčitel/Subjekt údajů může být rovněž Poskytovatelem kontaktován za účelem informování o nových nabízených službách, aktuální nabídce, mimořádných akcích, zvýhodněných nabídkách či věrnostních benefitech spolku. Poskytovatel služeb se může buď připomenout, nebo zaslat konkrétní pobídku, přičemž Zpracovatel přihlíží na preference a zájmy Vypůjčitele.

2.   Poskytovatel může své služby Vypůjčiteli/Subjektu údajů připomenout těmito způsoby:


Tyto podmínky se přiměřeně použijí i  pro účely poskytování služeb podnikatelům. Aktualizováno 06.03.2023