OBCHODNÍ PODMÍNKY zápůjčka vozidel

Všeobecné obchodní podmínky nájmu automobilů upravují nájem automobilů, povinnosti pronajímatele i nájemce v návaznosti na smlouvu o nájmu vozidla, jejíž jsou nedílnou součástí.


Článek I - Nájemce se zavazuje

1.       Využívat vozidlo k účelům, k nimž je určeno, provozovat jej pouze na pozemních komunikacích, nepoužívat jako taxi, neúměrně jej nezatěžovat a neodtahovat s ním jiná vozidla.

2.       Neposkytovat pronajaté vozidlo jiným osobám. Vozidlo může nájemce poskytnout další osobě jen na základě písemného souhlasu pronajímatele a zanesení osoby do smlouvy o nájmu jako další řidič s uvedením rodného čísla, adresy trvalého pobyt, čísla řidičského a občanského průkazu nebo cestovního pasu.

3.       Při každém parkování vozidlo řádně uzamykat a aktivovat veškerá bezpečnostní zařízení, jimiž je vozidlo vybaveno, včetně vyjmutí panelu autorádia. V případě zanechání klíčů uvnitř vozu a zabouchnutí dveří uhradí nájemce veškeré náklady na odborné odemknutí vozidla a s tím související opravy. V případě ztráty/odcizení klíčů od vozidla nebo předání třetí osobě uhradí veškeré vzniklé škody, jako například, ne však výlučně: dopravu náhradních klíčů k uzamčenému vozidlu včetně času poslíčka, odborné odemčení vozidla, odtah vozidla na adresu pronajímatele, výrobu nových klíčů atd…

4.       Ve vozidle je zakázáno kouřit, při nedodržení zákazu je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu 8000 Kč.

5.       Užívat půjčené vozidlo dle pokynů výrobce, pravidelně kontrolovat stav a množství provozních kapalin. Doplňovat náplně lze pouze po dohodě s pronajímatelem dle pokynů výrobce.

6.       Vozidlo se s plnou nádrží paliva předává a nájemce jej také s plnou nádrží vrací. Nájemce je povinen používat výhradně druh PHM uvedený ve smlouvě, přičemž PHM bude kupovat jen od známých, zavedených a důvěryhodných obchodních značek ze sítě čerpacích stanic.

7.       Nájemce je povinen předat pronajímateli účtenku jako doklad o druhu a množství paliva, které zakoupil a do vozu načerpal.

8.       Hradit náplně do ostřikovačů a PHM v průběhu nájmu, jakož i náhradu drobných škod které nejsou výrobní vadou na vozidle.

9.       V případě havárie, střetu se zvěří, poškození, závady, opotřebení vozidla nebo nutnosti opravy či servisní kontroly, vozidlo přestat provozovat, okamžitě odstavit a informovat pronajímatele.

10.    Uhradit pokuty za přestupky způsobené provozem a parkováním vozidla po dobu nájmu.

11.    Při poruše tachometru/tachografu odstavit vozidlo a poruchu nahlásit pronajímateli.

12.    Přistavit vozidlo k servisní kontrole při stavu tachometru uvedeného na smlouvě.

13.    Neprovádět na vozidle žádné změny a úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

14.    Při použití vozidla pro jízdu do zahraničí oznámit toto předem a vyžádat písemný souhlas pronajímatele.

15.    Jakékoliv změny kontaktních údajů o nájemci zanesených do smlouvy o nájmu ihned oznámit pronajímateli (například změna řidiče, změna kontaktního telefonu či adresy atp.)

16.    Nájemce je odpovědný v případě spáchání dopravního přestupku či trestného činu hradit veškeré náklady z toho plynoucí správnímu orgánu, případně pronajímateli.

Článek II - Náhrada škody

1.       Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náhrady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle, nebo v souvislosti s jeho provozem či parkováním v období nájmu, pokud nedodrží sjednané všeobecné podmínky nájmu.

2.       Nájemce se zavazuje při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit nárok na náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast 10% , minimálně však 10 000 Kč a zaplatit případný odtah do pronajímatelem určené opravny, popřípadě po dohodě obou smluvních stran do určené provozovny pronajímatele. Při krádeži najatého vozidla se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z časové hodnoty vozidla, kterou určí pronajímatel. V případě, že nájemce nepředloží klíče a doklady od zcizeného vozidla, při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla. V těchto případech bude pronajímatel od nájemce požadovat uhrazení ušlého zisku v podobě nájemného a to a) v případě nepojízdného vozidla -  po dobu opravy; b) ve všech ostatních případech do doby uzavření případu policií či navrácení vozidla včetně všeho příslušenství v provozuschopném stavu.

3.       Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli veškeré nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno, dle příslušných pojistných podmínek.

Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na najatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, ihned oznámit pronajímateli a policii, vyplnit ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ, zjistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude postih pojišťovny nebo škoda v souvislosti s krácením pojistného plnění uplatněna na nájemci.

4.       Nájemce souhlasí s tím, že nájemné, či případné doúčtování, je pronajímatel oprávněn provést z účtu nájemce prostřednictvím kreditní karty, předložené nájemcem.

5.       Nájemce se zavazuje hradit veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkohol, omamných látek, léčiv nebo drog.

6.       Nájemce je oprávněn po předchozím písemném souhlasu pronajímatele zajistit drobné opravy na vozidle v pronajímatelem určené opravně. Pronajímatel může uhradit opravu pouze po předložení řádného daňového dokladu, opatřeného veškerými náležitostmi, vystaveného na pronajímatele. V případě nepojízdnosti vozidla si pronajímatel vyhrazuje právo nad zajištěním dopravy, odtahu či opravy vozidla.

7.       Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle skutečných nákladů spojených se ztrátou dokladů,klíčů od vozidla, znečištění či poškození vozidla, odtah apod.

8.       Nájemce je povinen si předem vyžádat u pronajímatele veškeré doklady určené pro provoz jako např., ne však výlučně: zelená karta, malý techničák, dálniční známka…

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost ze ztráty vzniklé nájemci v souvislosti s poruchou pronajatého vozidla jako například, ne však výlučně: ušlý zisk, penále, nocležné, jízdné z místa poruchy, jízda náhradním dopravním prostředkem, MHD, taxi apod.

9.       Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající s pronajatého vozidla musí být zaznamenány v nájemní smlouvě či předávacím protokolu. Nájemce je povinen řešit případné reklamace okamžitě a na místě. Nebudou-li závady či reklamace ze strany nájemce sděleny pronajímateli zavčasu, nebude na ně později brán zřetel.


Článek III - Vrácení vozidla

1.       Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo v termínu sjednaném ve smlouvě. Vrácením vozidla se rozumí jeho fyzické předání pronajímateli, které musí být stvrzeno na předávacím protokolu oběma smluvními stranami. Nájemce , není-li dohodnuto předem jinak, je povinen vrátit vozidlo v provozovně pronajímatele a to i v případě, že mu bylo přistaveno na odlišné místo.

2.       V případě, že je nájemce v prodlení s úhradou nájemného o více, jak 1 den, končí nájemní smlouva v 7:00 následujícího dne. Nájemní smlouva rovněž končí v případě, že pronajímatel využije svého práva a nájemci vozidlo odebere.  Při nedodržení doby nájmu je sazba za nájem zpětně přeúčtována dle skutečné doby nájmu podle platného ceníku spojeného s pronájmem vozidla.

3.       Doba nájmu je stanovena ve smlouvě o nájmu. Smlouvu lze prodloužit pouze po dohodě obou smluvních stran na základě písemného dodatku ke smlouvě. Nedojde-li k prodloužení smlouvy výše uvedeným způsobem, je vrácení vozidla nájemcem později než v době uvedeném ve smlouvě o nájmu považováno za hrubé porušení smlouvy. Nájemce je povinen v takovém případě platit nájemné až do vrácení vozidla pronajímateli.

4.       Nájemce souhlasí s tím, že pro případ neplacení nájemného, při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít za účelem vyhledání a odebrání agentury s tím, že náklady jdou k tíži nájemce. Nájemce bere na vědomí, že nevrácení vozidla bude předáno k posouzení kompetentním organům činným v trestním řízení.


Článek IV - Ostatní ujednání

1.       Je-li ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách nájmu použito pojmu nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl, ale odpovědnost za případné škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu nájemce.

2.       Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek nájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením, uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky při nedodržení termínu splatnosti a náklady spojené s vymáháním nezaplacené faktury a to bez ohledu na to, zda došlo k poškození/porušení úmyslně, nebo z nedbalosti.

3.       Úpravy či změny obecných podmínek nájmu vozidla vyžadují vždy písemný souhlas pronajímatele. Dodatečné podmínky vyžadují písemný souhlas pronajímatele.

4.       Podmínkou pro uzavření obchodního vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem je kopie řidičského a občanského průkazu nebo cestovního pasu. Pronajímatel neoprávněn zpracovávat osobní údaje a uchovávat kopie dokladů po dobu 1 roku od ukončení nájmu a to za účelem kontaktování nájemce s žádostí aby uhradil případné přestupky. Pronajímatel je oprávněn předat údaje o nájemci organům státní moci a přestupkovým kancelářím. Pronajímatel zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR. Zaměstnanci a pověřené osoby pronajímatele jsou proškoleny ohledně zacházení s osobními údaji.

 

Tyto podmínky platí od 6.3.2023